Home
Despre noi
Clienti
Contact
Servicii
Stiri
Legaturi utile
Situatii financiare anuale
 
 
 
 www.finaco.biz
 

DOCUMENT DE PREZENTARE

 
 
 1. DATELE DE IDENTIFICARE

  Sediul : Bucuresti, str. Av. Petre Cretu 17, sector 1
  Tel: 021 666 48 70, fax 021 666 48 70
  Nr. Registru CNVM – PJRO1SSIF/ 400018
  Inmatriculata la Registrul comertului sub nr. J40/ 7278/ 97
  Cod unic de inregistrare: 9881370
  Adresa e-mail : finaoffice@yahoo.com sau finaco@rdsmail.ro
  Cont Bancar: RO18BTRLRONDECB253542701 (operatiuni clienti) BANCA TRANSILVANIA
  Presedinte: Paul Dan Viorel
 2. AUTORITATEA COMPETENTA CARE A EMIS AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE

  S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A. a fost autorizata ca societate de servicii de investitii financiare de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 2410 din 29.07.2003
 3. SERVICIILE DE INVESTITII FINANCIARE AUTORIZATE

  SSIF FINACO SECURITIES S.A.este autorizat sa presteze urmatoarele servicii de investitii financiare:

  Servicii principale:

  1. preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
  2. executarea ordinelor in contul clientilor;
  3. administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

  Servicii conexe:

  1. pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
  2. consultanta acordata entitatii cu privire la structura de capital, strategie industriala si aspecte conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;
  3. servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;
  4. cercetare pentru investitii si analiza financiara sau orice forma de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
  5. serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct. 1 si 2 lit. a)- d) legate de activul suport al urmatoarelor instrumente derivate, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile de investitii si conexe:
   1. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);
   2. optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
   3. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor de la lit. g2) si neavand scopuri comerciale , care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;
   4. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere) precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat.

 4. LIMBILE IN CARE CLIENTUL POATE COMUNICA CU SOCIETATEA

  Clientul poate comunica cu societatea si poate obtine de la aceasta documente si informatii in limba romana.
 5. LOCURILE UNDE SUNT EXECUTATE TRANZACTIILE

  FINACO SECURITIES SA ofera clientilor servicii de primire, transmitere si executare de ordine privind instrumente financiare pe pietele administrate de BURSA de VALORI BUCURESTI respective, Piata reglementata si Sistemul multilateral de tranzactionare – SMT ( AeRO si Intl SMT)


  Rapoarte cu privire la locurile de executare si calitatea executiei
 6. SSIF FINACO SECURITIES SA a intocmit prezentul raport in baza art. 94 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, a Regulamentului Delegat (UE) 2017/576 si a Regulamentului Delegat MiFID II (Reg. UE 565/2017) cu scopul de a prezenta informatii referitoare la:

  - principalele locuri de tranzactionare din punct de vedere al volumelor tranzactionate in cursul anului 2021.

  - calitatea executarii ordinelor clientilor in aceste locuri de tranzactionare.

  In tabelul de mai jos prezentam informatiile referitoare la operatiunile clientilor de retail.

  Clasa instrumentului Titluri de capital
  Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie sub 1 tranzacție per zi lucrătoare N/A
  Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare) Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă
  Bursa de Valori Bucuresti, cod LEI 2549004BOCU15LMNDJ92 100% 100%
 7. INSTRUMENTELE FINANCIARE ŞI STRATEGIILE DE INVESTITII AVUTE IN VEDERE

  SSIF FINACO SECURITIES S.A. presteaza in principal servicii de investitii financiare in valori mobiliare actiuni. Strategiile de investitii avute in vedere pentru acest tip de valori mobiliare sunt investitiile pe termene diverse, hotararea finala revenind investitorului.
 8. INFORMATII CU PRIVIRE LA CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE INSTRUMENTELOR FINANCIARE SI AVERTISMENTE CU PRIVIRE LA RISCURILE ASOCIATE INVESTITIILOR IN ACESTEA

  Instrumentele financiare reprezinta titluri negociabile, tranzactionabile pe o piata reglementata, care conferă deâinătorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii și în condiâiile specifice de emisiune a acestora. Aceste titluri pot fi primare (acâiuni , obligaâiuni etc.), derivate (futures, options etc.) sau alte tipuri de valori negociabile (certificate de investiâii sau depozit).

  Acâiunile sunt titluri financiare emise de către societăâi comerciale, reprezentand fractiuni din capitalul social si conferind deâinătorului un drept de creanta asupra societăâii emitente. Ele conferă deâinătorului și dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, precum și dreptul de a încasa dividende ca parte a profitului real obâinut de către societate. Riscurile ce pot aparea ca urmare a investitiilor efectuate in actiuni sunt fara a se limita la: pierderea suferita de catre client ca urmare a scaderii pretului de tranzactionare pe piata actiunilor, avand in vedere faptul ca performantele anterioare ale actiunilor nu reprezinta garantii ale unor performante viitoare, incertitudinea acordarii de dividende de catre emitent, incertitudinea profitabilitatii emitentului. Prin achizitionarea de actiuni investitorii risca si raspund material numai in limita sumelor investite

  Obligaâiunile sunt instrumente financiare negociabile, care conferă deâinătorului calitatea de creditor. Emitentul poate să fie statul, un organism public al administraâiei centrale sau locale, sau o societate comercială. Obligaâiunile conferă deâinătorului dreptul la încasarea unei dobânzi și vor fi răscumpărate la scadenâă de către emitent. Din acest motiv, din punct de vedere al emitentului, obligaâiunile reprezintă un instrument de mobilizare a capitalului împrumutat. Acestea se prezintă ca un document oficial în care sunt stipulate clauzele unui contract de creditare, contract care pe lângă clauzele general valabile instrumentelor financiare, mai cuprinde și caluze specifice, cum ar fi: dobânda nominală, garanâii, clauza de revocare/răscumpărare, etc.
  FINACO SECURITIES SA atentioneaza clientii sau potentialii clienti ca investitiile financiare implica anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare, asa cum sunt prezentate mai jos.
  Operatiunile ce urmeaza a fi executate depind de fluctuatiile pietelor financiare asupra carora societatea FINACO SECURITIES SA nu are influenta.

  De asemenea, atragem atentia clientilor sau potentialilor clienti ca performantele statistice realizate ale unui emitent, nu sunt indicatori pentru performantele viitoare.
  Investitorul isi asuma in totalitate riscul unor pierderi ca urmare a naturii operatiunilor de investitii financiare, a evolutiei preturilor instrumentelor financiare sau volumului tranzactiilor, a volatilitatii excesive a pietei sau a altor asemenea cauze care nu implica in nici un fel culpa S.S.I.F. FINACO SECURITIES SA.

  Riscul asociat investitiei pe piata de capital poate fi definit ca fiind dat de probabilitatea de a pierde o parte din suma investita initial sau intreaga suma. Riscul este perceput diferit de la individ la individ, din acest motiv el reprezentand un factor important luat in considerare de investitori, in momentul deciziei de a investi pe piata de capital. In functie de nivelul de risc asumat, investitorul poate decide alegerea unei strategii prudentiale prin selectarea unor instrumente financiare cu risc scazut (depozite bancare, titluri de stat, fonduri mutuale sau obligatiuni de stat/corporative), sau strategii moderate/agresive prin includerea in portofoliu a unor instrumente financiare cu grad de risc mai ridicat (actiuni, contracte futures, optiuni) care poate fi recompensat prin obtinerea unor randamente superioare.

  Riscurile asociate instrumentelor financiare -actiuni- comporta trei elemente: risc de emitent (societate), risc sectorial si risc de piata.

  Riscul de societate reprezinta posibilitatea ca un eveniment major sa afecteze activitatea unei societati comerciale, de natura sa duca la declinul sau chiar falimentul acesteia. Pe piata de capital sunt societati cu un nivel de risc investitional scazut (societati mari si stabile ale caror actiuni au o lichiditate ridicata) si societati cu un nivel de risc mai ridicat, dat de pierderile inregistrate, lichiditatea mai scazuta sau de activarea in carul unui sector economic instabil. Reducerea acestui tip de risc se poate face prin diversificare portofoliului de investitii - instrumente financiare ale diferitilor emitenti.

  Riscul sectorial este dat de investitia in societati care apartin aceleiasi ramuri economice, sau dependente de o singura ramura. In situatia unei instabilitati economice aferenta sectorului respectiv, toate aceste societati vor fi afectate intr-un mod negativ. Reducerea acestui tip de risc se poate face prin diversificare portofoliului de investitii - instrumente financiare ale unor emitenti ce activeaza in ramuri diferite ale economiei.

  Riscul de piata este dat de conjunctura politica si economica existenta la nivel de tara. Este un risc care nu poate fi evitat, deoarece poate afecta toti emitentii, indiferent de sectorul de activitate.

  Pentru obligatiuni enumeram:
  Riscul de rata al dobanzii - se manifesta prin inregistrarea unor pierderi de catre detinatorul de obligatiuni ca urmare a ratei dobanzii pe piata. Astfel, in cazul in care rata dobanzii creste/scade, valoarea obligatiunilor cu cupon fix si implicit pretul, scade/creste. Scaderea pretului unei obligatiuni emise anterior cu rata cuponului fixa in cazul cresterii ratei dobanzii pe piata provine din faptul ca noile emisiuni de obligatiuni vor avea rate ale cuponului mai mari. Pentru obligatiunile cu rata variabila a cuponului, acesta se reseteaza periodic functie de evolutia ratei dobanzii pe piata, ceea ce face ca valoarea obligatiunii sa nu se modifice la modificarea ratei dobanzii pe piata si sa fie foarte apropiata de valoarea paritara.

  Riscul de rascumparare inainte de scadenta – in cazul obligatiunilor cu clauza de rascumparare apare riscul pentru investitori prin faptul ca emitentii pot apela la clauza de rascumparare inainte de scadenta. Apare astfel o incertitudine legata de fluxurile pe care le poate incasa detinatorul si un risc de reinvestire a sumelor obtinute din faptul ca obligatiunile sunt rascumparate inainte de maturitate intr-un moment in care ratele dobanzii pe piata inregistreaza nivele scazute.

  Riscul de credit - se manifesta intr-o prima forma prin risc de faliment al emitentului care apare prin posibilitatea ca emitentul sa nu-si poata indeplini obligatiile implicate in obligatiune.

  Riscul inflatiei – reprezinta posibilitatea ca valoarea viitoare a investitiei sau a venitului atasat sa fie erodata de efectul inflatiei.

  Pentru instrumentele financiare derivate trebuie mentionat faptul ca riscurilor specifice li se adauga cele aferente activului suport. Piata instrumentelor derivate, respectiv futures si options, este caracterizata printr-o volatilitate ridicata si printr-un risc superior celei de actiuni si obligatiuni. Tranzactionarea instrumentelor derivate poate sa nu fie potrivita pentru toti investitorii. Se pot pierde sume substantiale de bani in perioade foarte scurte de timp. Sumele pierdute sunt potential nelimitate si pot depasi depozitul initial plasat in contul de tranzactionare deschis la SSIF. Acest fapt se datoreaza in principal efectului de levier care permite, prin intermediul unei sume mici de bani, accesul la active suport cu valoare de cateva ori mai mare. Daca o persoana considera ca nu este compatibila cu acest profil ridicat de risc, este de preferat sa nu angajeze operatiuni cu derivate. De asemenea, tranzactionarea pe piata futures se poate solda cu pierderi care pot fi mai mari decat suma depusa initial in contul de marja. Drept urmare, investitorii nu ar trebui sa plaseze pe aceasta piata bani pe care nu si-ar permite sa-i piarda.

  Specific contractelor futures, se deosebeste riscul de pozitie, când piata evolueazã în alt sens decât cel preconizat de investitor. De aceea la sistemul de tranzactionare in marja, marjele sunt calculate luandu-se in considerare coeficientul de risc al activului suport.

  Riscul marcarii la piata se manifesta prin miscarile in cont in functie de evolutia cursului. Altfel spus, in cazul unei evolutii defavorabile, apare riscul de apel in marja, care poate duce la inchiderea pozitiilor detinute si la marcarea pierderii.

 9. ELEMENTELE MINIME NECESARE DERULARII TRANZACTIILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE

  In scopul derularii tranzactiilor cu instrumente financiare trebuiesc intrunite urmatoarele elemente minime:
  1. Prezentarea catre client sau potentialul client a unui document de identificare.
  2. Incheierea unui contract de prestari servicii de investiti financiare, care va fi insotit de cererea de deschidere cont.
  3. Clientul va face dovada detinerii in contul sau a sumelor de bani/ instrumentelor financiare necesare in vederea efectuarii tranzactiilor. Acesta trebuie sa puna in avans, la dispozitia Intermediarului, valorile mobiliare ce formeaza obiectul unei tranzactii de vanzare cel tarziu la data efectuarii tranzactiei, cat si sumele de bani necesare achizitionarii de valori mobiliare pe contul acestuia ( inclusiv comisionul si/sau orice alte taxe datorate) la data efectuarii tranzactiei de cumparare, dar nu mai tarziu de data decontarii.
  4. Clientul va transmite cu semnatura ordinele de vanzare/cumparare precum si orice alt document ar fi solicitat de Intermediar in scopul efectuarii si finalizarii unei tranzactii (cereri de transfer instrumente financiare in/din registru, cereri de retragere de sume de bani din cont, etc.).
 10. NATURA, FRECVENTA, SI PERIOADA AFERENTA RAPOARTELOR REFERITOARE LA PRESTAREA SERVICIILOR DE INVESTITII FINANCIARE PRESTATE CATRE CLIENTI

  SSIF FINACO SECURITIES SA va notifica clientului confirmarea executarii ordinului de tranzactionare cel mai tarziu in ziua urmatoare executarii acestuia.
  Notificarea mai sus amintita este obligatorie, si se va efectua conform specificatiilor clientului
  din cererea de deschidere cont. Lunar, sau la cererea clientului, SSIF FINACO SECURITIES SA furnizeaza acestuia, prin intermediul agentilor sai pentru servicii de investitii financiare, conform prevederilor Reg.32/2006 al CNVM, « SITUATIE PORTOFOLIU » si « EXTRASUL DE CONT », conform specificatiilor din contracul de prestare servicii.
  Formularele de raportare mai sus amintite vor include rubricile obligatorii si informatiile minime solicitate prin reglementarile ASF(CNVM) pentru a se asigura o informare adecvata a clientului cu privire la serviciile de investitii furnizate acestuia de societate.
 11. COMUNICARI

  Orice comunicari intre parti privind contracul de prestari servicii de investitii financiare se vor face prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul partii, mentionat in introducerea contractului.Comunicarile vor fi considerate valabil facute: (a) la data predarii, contra semnaturii(b) la primirea recipisei semnate, pentru corespondenta trimisa recomandat prin posta; (c) la primirea confirmarii faxului.
 12. INFORMATII REFERITOARE LA POLITICA SSIF FINACO SECURITIES SA PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

  S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A. va lua toate masurile ce se impun astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interse sunt identificate, prevenite si gestionate, astfel incat interesele clientilor, care primeaza in activitatea curenta a socie tatii, sa nu fie in nici o modaliate afectate. Precizari referitoare la acesta politica sint incluse in Regulamentul de ordine interioara caruia i se supune personalul societatii.

  Orice detalii suplimentare referitoare la politica SSIF FINACO SECURITIES SA privind prevenirea si gestionarea conflictelor de interese in cadrul societatii vor fi puse la dispozitia clientului, la cererea acestuia pe un suport durabil sau prin alta modalitate agreata de client.

 13. COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN

  S.S.I.F. FINACO SECURITIES S.A are prevazut in organigrama sa un Compartiment de Control Intern, reprezentantul acestuia este dl. SATRAN ANDI autorizat de CNVM prin Decizia nr. 1054/13.04.2005 avind atestatul profesional nr. 2261/ 14.01.2006

  Procesul intern de solutionare a petitiilor

  In momentul depunerii petitiei aceasta va fi inregistrata in Registrul unic de petitii de la sediul SSIF Finaco Securities SA., datele de inregistrare fiind communicate in scris petentului. Societatea va solicita reclamantului datele de identificare si de contact precum si toate informatiile necesare legate de calitatea in care depune petitia, serviciul si persoanele reclamate, interesul in cauza, eventualul prejudiciu reclamat, precum si orice alte informatii considerate relevante. Petitiile vor putea fi depuse atat la sediul societatii cat si prin posta, fax sau posta electronica. Reprezentantul compartimentului de control intern va investiga problemele semnalate de reclamant si va intocmi un raport care va fi prezentat conducerii societatii. Conducerea SSIF Finaco Securities SA va analiza raportul intocmit si va stabili masurile care se impun si modul de solutionare a reclamatiei inregistrate. SSIF Finaco Securities SA va comunica in termen de 30 de zile reclamantului modul de solutionare a petitiei sale si deciziile aferente luate la nivelul societatii. In cazul in care solutionarea petitiei necesita timp mai indelungat societatea va comunica reclamantului termenul pana la care va fi solutionata petitia. Reclamantul se va putea informa despre stadiul de solutionare a petitiei atat telefonic la numarul 0216664870 cat si prin posta electronica la adresa finaoffice@yahoo.com. In cazul in care petentul nu este multumit de modul in care a fost rezolvata petitia sa acesta se va putea adresa A.S.F. Bucuresti, Spaiul Independentei nr. 15, Sector 5, tel.:0800825627, email: office@asfromania.ro.

 14. MĂSURILOR LUATE PENTRU PROTEJAREA ACTIVELOR CLIENŢILOR

  SSIF FINACO SECURITIES S.A. va evidentia in conturi separate de cele ale SSIF instrumentele financiare ale clientilor. De asemenena va evidentia distinct, in contabilitate, sumele primite de la clienti si va utiliza in banca de decontare un cont in nume propriu si un cont in numele clientilor.

  SSIF FINACO SECURITIES S.A. va lua toate masurile prevazute de legislatia in vigoare Astfel incat sa asigure pastrarea in siguranta a activelor clientilor.

 15. INFORMATII DESPRE FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR

  SSIF FINACO SECURITIES S.A. este membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor.

  Fondul de compensare a investitorilor are ca obiect exclusiv de activitate colectarea contributiilor membrilor și compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banești și/sau instrumentele financiare datorate sau apartinând investitorilor, care sunt detinute și/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, in limita plafoanelor stabilite in conformitate cu prevederile Regulamentele ASF(CNVM) privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de Compensare a Investitorilor

  SSIF FINACO SECURITIES S.A. este actionar al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. cu sediul social in in Romania, localitatea Bucuresti, Bdul. Carol I nr. 34-36, etaj 14, camera 9, sector 2.

  Fondul va compensa în mod egal și nediscriminatoriu investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 Euro. Echivalentul în lei al plafonului de compensare se calculează la cursul de referinâă comunicat de BNR la data constatării situaâiilor menâionate la art.47 din Legea nr.297/2004 privind piaâa de capital. Compensaâia acordată în limita plafonului prevăzut mai sus se va aplica totalului creanâelor investitorului asupra aceluiași membru al Fondului, indiferent de numărul de conturi deschise, de moneda în care a fost efectuată investiâia sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.

  Până la 31 decembrie 2012, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 euro, după cum urmează:

  1. la data autorizării Fondului echivalentul în lei a 1.000 euro/investitor individual;
  2. începând cu 1 ianuarie 2006 echivalentul în lei a 2.000 euro/investitor individual;
  3. începând cu 1 ianuarie 2007 echivalentul în lei a 4.500 euro/investitor individual;
  4. începând cu 1 ianuarie 2008 echivalentul în lei a 7.000 euro/investitor individual;
  5. începând cu 1 ianuarie 2009 echivalentul în lei a 9.000 euro/investitor individual;
  6. începând cu 1 ianuarie 2010 echivalentul în lei a 11.000 euro/investitor individual;
  7. începând cu 1 ianuarie 2011 echivalentul în lei a 15.000 euro/investitor individual;
  8. începând cu 1 ianuarie 2012 echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual

  Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situaâii:

  1. ASF(C.N.V.M.). a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investiâiilor care administrează portofolii individuale de investiâii, din motive ce sunt legate direct de situaâia financiară, nu este în măsură să-și îndeplinească obligaâiile rezultate din creanâele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligaâii în cel mai scurt timp. Plata compensaâiilor se va efectua după data publicării deciziei ASF(C.N.V.M.). de instituire a procedurii de administrare specială,
  2. autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaâia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităâii investitorilor de a-și exercita drepturile cu privire la valorificarea creanâelor asupra respectivei societăâi. Plata compensaâiilor se va efectua după notificarea hotărârii definitive de către oricare din părâile interesate

  Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori

  1. investitori calificati
  2. administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capital social, precum si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului
  3. sotii, rudele si afinii pana la gradul I precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit. b)
  4. persoanele juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului
  5. investitorii persoane fizice sau juridice care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia Fondul va asigura plata compensaâiilor în limita plafonului mentionat mai sus în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data evaluării și validării creanâelor eligibile ale investitorilor.
   În circumstanâe cu totul excepâionale și în cazuri speciale, Fondul poate solicita ASF(C.N.V.M.) o prelungire a termenului prevăzut care nu poate depăși 3 luni.
   Atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptăâită la compensare ori având un interes în legătură cu serviciile de investiâii se află în cercetare penală în legătură cu o acâiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, Fondul va suspenda orice plată până la pronunâarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanâa competentă. În acest sens, Fondul va transmite organelor abilitate legal lista investitorilor ce urmează a fi compensaâi în vederea confirmării neimplicării acestora în operaâiunile de spălare a banilor.
   Creanâele rezultând din tranzacâii în legătură cu care a fost pronunâată o condamnare penală pentru săvârșirea unei infracâiuni de spălare a banilor vor fi excluse de la orice compensare.

 16. COMISIOANELE, TARIFELE, TAXELE SI IMPOZITELE ASOCIATE

  FINACO SECURITIESS.A. percepe comisioane pentru prestarea serviciilor de investitii financiare si taxe fixe care se deduc din valoarea bruta a tranzactiilor:
  • comision negociat aplicat la valaorea totala bruta a tranzactiilor in cazul operatiunilor cu actiuni si obligatiuni sau un comision fix, negociat, pentru fiecare tranzactie cu instrumente financiare derivate si daca este cazul impozitul datorat statului conform normelor legale in vigoare
  • taxe fixe de custodie
  • taxe fixe de decontare
  • taxe de transfer la/dela registrul actionarilor
  • taxele si comisioanele perceputa de banca pentru miscarile de fonduri banesti ale clientilor facute la cererea acestora
  • comisioanele percepute de operatorul pietelor de tranzactionare si de catre ASF(CNVM) sint incluse in comisionul negociat

DECLARATIE

 1. Prin prezenta declaram faptul ca SSIF FINACO SECURITIES S.A. a fost autorizata ca societate de servicii de investitii financiare prin Decizia nr. 2329/22.07.2003 de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare(AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA): Bucuresti, Spaiul Independentei nr. 15, Sector 5, tel.:0800825627, email: office@asfromania.ro.

Presedinte: Paul Dan Viorel

RCCO: Satran Andi